SPREJEM V DOM NA KRASU

Foto Urška Valič, VSŠ Sežana

Pred sprejemom v Dom na Krasu je potrebno vložiti prošnjo za sprejem v institucionalno varstvo. Prosilec za sprejem oziroma njegov zakoniti zastopnik mora prošnjo lastnoročno podpisati. Poleg prošnje je potrebno priložiti še naslednje dokumente:

  • zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  • izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe,
  • odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih,
  • mnenje zdravnika psihiatra z indikacijo za sprejem v zavod staro največ mesec dni.

Prošnjo obravnava Komisija za sprejeme, odpuste in premestitve v Domu na Krasu. Komisija lahko zahteva še naslednjo dokumentacijo:

  • socialno poročilo,
  • izvid psihologa,
  • fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo in stalno prebivališče,
  • podpisan izjavo skrbnika in/ali zakonitega zastopnika in izjavo bodočega stanovalca o strinjanju z namenstitvijo v zavod.

Komisija lahko zaprosi še za srečanje s prosilcem za sprejem v Zavod (ogled zavoda, spoznavni pogovor). V kolikor prosilec ne more priti na ogled v Zavod, se predsednica Komisije dogovori za obisk strokovnih delavk zavoda pri prosilcu.

Komisija za sprejeme, premestitve in odpuste obravnava prošnjo v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06, 42/07) in Navodili za postopke in strokovna ravnanja pri sprejemu, premestitvi in odpustu v Domu na Krasu.

Informacije o sprejemu posreduje:

Barbara Poljšak, socialna delavka, predsednica Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste

Tel.: 05 7084 110

Elektronski naslov: barbara.poljšak@domnakrasu.si

 

Prošnjo za sprejem in druge potrebne obrazce dobite na naslednji spletni povezavi:

 

Obrazci

 
   DOMOV