»Doma na Krasu«

Kljub evropskim trendom deinstitucionalizacije, v Sloveniji še vedno večji del oskrbe za ljudi, ki doživljajo duševne stiske, pokriva institucionalno varstvo, skupnostnih oblik bivanja in skupnostnih storitev pa je manj.


Slovenijo k deinstitucionalizaciji zavezujejo številni mednarodni dokumenti. Skupne evropske smernice za prehod od institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe poudarjajo, da so institucionalne oblike oskrbe neprimerne za življenje, segregirajoče in celo škodljive za stanovalce. Prav tako Konvencija ZN  o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija, vsem ljudem z ovirami priznava enako pravico, da živijo v skupnosti, države pogodbenice pa poziva, da sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim zagotovijo uživanje te pravice, vključenost in polno udeležbo v skupnost.

IRSSV in socialno varstveni zavod Dom na Krasu od aprila 2020 sodelujeta v okviru projekta Doma na Krasu, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020: 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2.: Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe) in Republika Slovenija v okviru operacije OP20.05341/7 “Doma na Krasu”. Projekt predvideva preobrazbo oziroma začetek deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe.

Posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu izvaja institucionalno varstvo namenjeno odraslim s težavami v duševnem zdravju in z intelektualnimi ovirami. V zavodu proces deinstitucionalizacije izvajajo že od leta 2001 dalje. V tem času se je v stanovanjske skupine in bivalne enote iz zavoda, na sedem različnih lokacij, preselilo že 52 uporabnikov. Dolgoročna  vizija Doma na Krasu je preoblikovanje zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami. Z vlaganjem v zaposlene in njihov karierni razvoj, krepitvijo interdisciplinarnega dela in neposrednega dela z uporabniki in z aktivnim vključevanjem uporabnikov v procese odločanja, želimo doseči, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu, ob ustrezni podpori, čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti.

Ob upoštevanju evropskih trendov in mednarodnih dokumentov na področju deinstitucionalizacije, želimo  s pomočjo projekta, uporabnikom zavoda Dom na Krasu zagotoviti bolj kakovostno življenje v skupnosti. V okviru projekta je predviden nakup in gradnja stanovanjskih površin kot bivalnih enot v katere se  lahko preseli 70 stanovalcev iz matične sekcije zavoda Dom na Krasu. Predvidena so tri območja, kamor se bodo stanovalci predvidoma preselili (Kras, Obala in goriška regija). Razvijali bomo nove storitve, ki jih bo Dom na Krasu zagotavljal za uporabnike v skupnosti in ustvarjali pogoje za boljšo socialno vključenost uporabnikov v skupnost, saj so trenutno, kot stanovalci institucije od skupnosti odmaknjeni in iz nje izključeni.

Za izvajanje projekta Doma na Krasu bo IRSSV  zagotavljal strokovno podporo.  Skupaj z zavodom Dom na Krasu se bomo zavzemali za  vračanje človekovih pravic, in zagotavljanje večjega vpliva in možnosti odločanja uporabnikov o svojem življenju , da bi lahko ob ustrezni podpori zaživeli čim bolj samostojno življenje v skupnosti.  

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Republika Slovenija.

www.eu-skladi.si