»Doma na Krasu«

Kljub evropskim trendom deinstitucionalizacije, v Sloveniji še vedno večji del oskrbe za ljudi, ki doživljajo duševne stiske, pokriva institucionalno varstvo, skupnostnih oblik bivanja in skupnostnih storitev pa je manj.


Slovenijo k deinstitucionalizaciji zavezujejo številni mednarodni dokumenti. Skupne evropske smernice za prehod od institucionalnih k skupnostnim oblikam oskrbe poudarjajo, da so institucionalne oblike oskrbe neprimerne za življenje, segregirajoče in celo škodljive za stanovalce. Prav tako Konvencija ZN  o pravicah invalidov, katere podpisnica je tudi Slovenija, vsem ljudem z ovirami priznava enako pravico, da živijo v skupnosti, države pogodbenice pa poziva, da sprejemajo učinkovite in ustrezne ukrepe, ki jim zagotovijo uživanje te pravice, vključenost in polno udeležbo v skupnost.

IRSSV in socialno varstveni zavod Dom na Krasu od aprila 2020 sodelujeta v okviru projekta Doma na Krasu, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020: 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.2.: Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa, specifični cilj 9.2.1: Pilotno preizkušeni pristopi za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe) in Republika Slovenija. Projekt predvideva preobrazbo oziroma začetek deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu kot jo narekujejo Skupne evropske smernice za prehod k skupnostnim oblikam oskrbe.

Posebni socialnovarstveni zavod Dom na Krasu izvaja institucionalno varstvo namenjeno odraslim s težavami v duševnem zdravju in z intelektualnimi ovirami. V zavodu proces deinstitucionalizacije izvajajo že od leta 2001 dalje. V tem času se je v stanovanjske skupine in bivalne enote iz zavoda, na sedem različnih lokacij, preselilo že 52 uporabnikov. Dolgoročna  vizija Doma na Krasu je preoblikovanje zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami. Z vlaganjem v zaposlene in njihov karierni razvoj, krepitvijo interdisciplinarnega dela in neposrednega dela z uporabniki in z aktivnim vključevanjem uporabnikov v procese odločanja, želimo doseči, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu, ob ustrezni podpori, čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti.

Ob upoštevanju evropskih trendov in mednarodnih dokumentov na področju deinstitucionalizacije, želimo  s pomočjo projekta, uporabnikom zavoda Dom na Krasu zagotoviti bolj kakovostno življenje v skupnosti. Tako se bo v okviru projekta v naslednjih treh letih iz zavoda v skupnostne oblike bivanja preselilo  (vsaj) 70 uporabnikov, razvijali bomo nove storitve, ki jih bo Dom na Krasu zagotavljal za uporabnike v skupnosti in ustvarjali pogoje za boljšo socialno vključenost uporabnikov v skupnost, saj so trenutno, kot stanovalci institucije od skupnosti odmaknjeni in iz nje izključeni.

Za izvajanje projekta Doma na Krasu bo IRSSV  zagotavljal strokovno podporo.  Skupaj z zavodom Dom na Krasu se bomo zavzemali za  vračanje človekovih pravic, in zagotavljanje večjega vpliva in možnosti odločanja uporabnikov o svojem življenju , da bi lahko ob ustrezni podpori zaživeli čim bolj samostojno življenje v skupnosti.  

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.