»Vzpostavitev mreže stanovanjskih bivalnih enot«

Zavod Dom na Krasu je dne 04.12.2020 z  Republiko Slovenijo, Ministrstvom za delo , družino, socialne zadeve in enake možnosti sklenil Pogodbo št. C2611-20-593102 o sofinanciranju operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu« (OP20.06684) v okviru

9. prednostne osi : Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine

9.3 prednostne naložbe : vlaganje v zdravstveno n socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti

9.3.1. specifičnega cilja : izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija (20%) in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (80%).

Namen operacije je zagotovitev bivanjskih pogojev tj. ustrezne socialne infrastrukture za vzpostavitev manjših stanovanjskih skupin, ki bodo podprte s storitvami za samostojno življenje uporabnikov.

Ob upoštevanju evropskih trendov in mednarodnih dokumentov na področju deinstitucionalizacije, želimo  s pomočjo projekta, uporabnikom zavoda Dom na Krasu zagotoviti bolj kakovostno življenje v skupnosti. V okviru projekta je predviden nakup in gradnja stanovanjskih površin kot bivalnih enot v katere se  lahko preseli 70 stanovalcev iz matične sekcije zavoda Dom na Krasu. Predvidena so tri območja, kamor se bodo stanovalci predvidoma preselili (Kras, Obala in goriška regija). Razvijali bomo nove storitve, ki jih bo Dom na Krasu zagotavljal za uporabnike v skupnosti in ustvarjali pogoje za boljšo socialno vključenost uporabnikov v skupnost, saj so trenutno, kot stanovalci institucije od skupnosti odmaknjeni in iz nje izključeni.

Specifični cilji operacije so :

  • zagotovitev primerne infrastrukture ( stanovanj ali hiš) za 70 stanovalcev s tem, da v posamezni enoti prebiva med 4-6 stanovalcev
  • zagotovitev dveh informativnih točk za izvajanje storitev v skupnosti
  • zagotovitev treh mobilnih enot (vozil) za stanovalce in zaposlene pri upravičencu in
  • z uspešno izvedbo pilotnega projekta kot primer dobre prakse spodbuditi proces deinstitucionalizacije tudi pri drugih zavodih oziroma v celotnem slovenskem prostoru

Pričakovan rezultat operacije je :

  • investicija v 18 enot
  • preselitev vsaj 70 stanovalcev

do najkasneje 30.06.2023.

Dodatne informacije so dostopne na povezavi www.eu-skladi.si .

V zavodu Dom na Krasu je sočasno v teku še vzporedna operacija, katere namen je vzpostaviti mrežo dostopnih in kvalitetnih skupnostnih storitev, katerih namen je zmanjšati potrebo po institucionalni oskrbi.

To operacijo financirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad.