Na podlagi 12. člena Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/0423/0642/07 in 4/14) je za sprejem v Dom na Krasu potrebno vložiti:

  1. prošnjo za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo,
  2. potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču,
  3. zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ mesec dni,
  4. izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe,
  5. odločbo pristojnega organa oziroma izvedensko mnenje pristojne komisije, izdano v postopku uveljavljanja pravic po drugih predpisih, če se vloži prošnja za sprejem v posebni socialno varstveni zavod, kombinirani socialno varstveni zavod, varstveno delovni center ali v zavod za usposabljanje,
  6. pooblastilo za zastopanje, če prosilec prošnje ne vlaga sam.

Ostala dokumentacija:

  • Prošnja za odpust iz institucionalnega varstva
  • Vloga upravičenca za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev (link), v kolikor bo oseba na pristojno krajevnem centru za socialno delo zaprosila za oprostitev plačila institucionalnega varstva
  • Soglasje SEPA za trajno obremenitev (vzpostavitev trajnega naloga za plačevanje oskrbe)