Sprejem v zavod poteka na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/0423/0642/07 in 4/14) in Navodil o delu komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu.

 1. VLOŽITEV PROŠNJE ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV V INSTITUCIONALNO VARSTVO NA PREDPISANEM OBRAZCU S PRIPADAJOČO DOKUMENTACIJO
  Prošnja in pripadajoča dokumentacija se pošlje po pošti (navadni oziroma elektronskem mediju) ali odda osebno socialni službi Doma na Krasu.
 2. OBRAVNAVA POPOLNE PROŠNJE ZA SPREJEM ALI PREMESTITEV
  Popolne prošnje obravnava enkrat tedensko ob sredah oziroma po potrebi (nujne zadeve) Komisija za sprejem, premestitev in odpust Doma na Krasu.
 3. UVRSTITEV PROŠNJE NA LISTO ČAKAJOČIH ZA SPREJEM IN OGLED
  Glede na prejeto dokumentacijo in telefonski pogovor s prosilcem oziroma drugimi pomembnimi osebami zanj, Komisija za sprejem, premestitev in odpust prošnjo uvrsti na listo čakajočih za sprejem, če je oseba upravičena do institucionalnega varstva v posebnem socialnovarstvenem zavodu.
  Odvisno od tega katere storitve prosilec potrebuje, se uvrsti na listo čakajočih za sprejem na negovalni dom, stanovanjski dom oziroma dislocirane enote. V kolikor je mogoče, se pred sprejemom upravičenca povabi na ogled Doma na Krasu in pogovor s strokovnimi delavci.
  V kolikor je mogoče, se pred sprejemom upravičenca povabi na ogled Doma na Krasu in pogovor s strokovnimi delavci.
 4. VABILO NA SPREJEM OB PROSTEM MESTU
  Ob ustreznem prostem mestu, Komisija za sprejem, premestitev in odpust upravičenca do storitve s posamezne liste čakajočih za sprejem, povabi na sprejem.
 5. SPREJEM
  Predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust, upravičenca sprejme v zavod in ga predstavi zaposlenim in stanovalcem v okviru doma, kjer bo nastanjen.  

SPREJEM NA VAROVANI ODDELEK
Na varovani oddelek so upravičenci do institucionalnega varstva sprejeti v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/0846/15 – odl. US in 44/19 – odl. US) .

Predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu:
Vesna PIŠKUR, univ. dipl. socialna delavka
05 708 41 20 (prenosni telefon), 05 708 41 09 (stacionarni telefon)
e-pošta: vesna.piskur@domnakrasu.si