Prispevki

V zavodu smo z aprilom 2020 zakorakali v proces deinstitucionalizacije. Vizija zavoda narekuje preoblikovanje institucije v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualnimi ovirami.

Proces deinstitucionalizacije bo imel največji vpliv prav na življenja stanovalcev in njihovih svojcev, in zato je aktivno in tesno sodelovanje ključnega pomena. Zavzemamo se za izboljšanje kakovosti življenj oseb, vključenih v institucionalno varstvo, kar pomeni, da izhajamo iz njihovih potreb. V ta namen smo 29. septembra 2020 na Bunčetovi domačiji v Dutovljah organizirali posvet o preobrazbi zavoda za svojce in skrbnike, ki je bil namenjen predstavitvi in informiranju o izvedbi projekta »Doma na Krasu«.

Preobrazbo zavoda smo začeli z vzpostavitvijo timskega in projektnega dela. Preobrazbo zavoda vodita direktor zavoda in strokovna vodja, na projektu »Doma na Krasu« pa deluje dvanajst zaposlenih, ki skupaj z direktorjem, strokovno vodjo, namestnico direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe ter dvema stanovalcema zavoda sestavljajo jedrni tim, ki je motor projekta.

Za usklajevanje vseh aktivnosti, ki so povezana s preoblikovanjem zavoda, skrbi koordinacijski tim, ki ga sestavljajo direktor, strokovna vodja, vodja projekta, koordinator projekta v zavodu in koordinator projekta pri projektnem partnerju IRSSV. Pripravili smo tudi prvo različico Načrta Preobrazbe.

V načrtovanje preobrazbe zavoda so vključeni tudi slovenski in tuji strokovnjaki na področju deinstitucionalizacije, ki tvorijo usmerjevalno skupino: Mojca Urek, slovenska sociologinja in socialna delavka ter profesorica na Fakulteti za socialno delo; Ema Ferenc, strokovnjakinja iz izkušenj na področju duševnega zdravja in življenja v skupnosti; Jan Pfeiffer, član evropske ekspertne skupine za deinstitucionalizacijo, psihiater, vodja procesov deinstitucionalizacije na Češkem; Nic Crosby, ekspert za oskrbo po osebni meri v skupnosti in osebno načrtovanje (Anglija); Roberto Mezzina, bivši direktor oddelka za duševno zdravje, centra za raziskovanje in usposabljanje Svetovne zdravstvene organizacije (Italija) in predstavniki MDDSZ. Usmerjevalna skupina ima predvsem posvetovalno vlogo, kar pomeni, da se bodo lahko člani jedrnega in koordinacijskega tima z njimi posvetovali ob večjih organizacijskih, pa tudi vsebinskih vprašanjih oz. ovirah. Hkrati bo vloga usmerjevalne skupine tudi strokovni pregled gradiv, ki bodo pripravljena v okviru projekta.

Za proces preobrazbe zavoda je pomembno tudi začeti s teritorializacijo, kar pomeni, da bomo za začetek stanovalce in zaposlene razporedili po domovih glede na območje oz. teritorij, kamor se bodo preselili. Tako se bodo stanovalci in osebje že v času pred preselitvijo povezovali med seboj in z okoljem, kamor se bodo preselili.

Z namenom ozaveščanja tako stanovalcev in njihovih svojcev kot tudi strokovne in splošne javnosti smo vzpostavili Facebook stran, zaživela je nova spletna stran Doma na Krasu, vzpostavili smo tudi sodelovanje s študijsko skupino za lahko branje iz CUDV Črna na Koroškem, s katero smo napisali in oddali prispevek v lahkem branju, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://www.risa.si/Portals/4/Portali/risa.si/knjiznica/20minutPDF/2020_07-08.pdf. Na Facebook-u in spletni strani vas bomo obveščali o dogajanju na področju preobrazbe zavoda in o aktualnih dogodkih, kot so bile Likovne in literarne delavnice ob dnevu duševnega zdravja ter izid prve številke časopisa »IZHOD v skupnost«.

V zavodu smo začeli tudi z izobraževanji, ki so namenjena stanovalcem in zaposlenim v zavodu ter ostali strokovni javnosti. Prvo izobraževanje je potekalo v živo, naslednja pa smo izvedli prek videokonference, in sicer je prenos prek aplikacije ZOOM omogočil, da se nam je izobraževanjih pridružila tudi širša javnost. Do sedaj smo tako izpeljali 3 izobraževanja: Vodenje preobrazbe, Oskrba po osebni meri ter Temeljni pojmi in načela prehoda v skupnost in normalizacija, na katerih so med drugim predavali tudi prof. dr. Vito Flaker in doc. dr. Vera Grebenc iz Fakultete za socialno delo, koordinatorka obravnave v skupnosti Simona Ratajc in prof. psihiatrije Lorenzo Burti.

V letošnjem letu načrtujemo še izvedbo izobraževalnih modulov Vzpostavljanje odgovorov v skupnosti, Tveganja brez prisile in Vključevanje uporabnikov v procese odločanja.

Dom na Krasu je eden prvih socialnovarstvenih zavodov, ki je z letom 2020 vstopil v proces deinstitucionalizacije. Deinstitucionalizacija pomeni prehod iz institucionalne oskrbe v oskrbo v skupnosti, obenem pa gre za proces vračanja človekovih pravic ljudem, ki živijo v instituciji. Projekt preobrazbe »Doma na Krasu« je od leta 2020 do leta 2023 sofinanciran iz sredstev Evropske unije (ESS) in poteka v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cilj projekta je preobrazba obstoječega zavoda v Dutovljah v mrežo skupnostnih služb, ki bi uporabnikom omogočile samostojno življenje v skupnosti, z vso potrebno podporo. Podpora v skupnosti pomeni zagotavljanje individualiziranih storitev, ki jih v okviru institucije ni mogoče zagotoviti.

V sklopu triletnega projekta se bo 70 stanovalcev preselilo iz zavoda v stanovanja oziroma stanovanjske skupine s podporo. Te bodo locirane na treh območjih, in sicer Kras, Obala in Goriška regija, kar zajema vse Občine na omenjenih območjih.  Stanovanja bodo organizirana na način družinskega okolja, s ciljem približati življenje stanovalcev običajnemu načinu življenja, navkljub oviram, kar omogoča večji vpliv in možnost odločanja. 

Dom na Krasu bo vzpostavil mrežo novih storitev, ki bodo na voljo tudi zunanjim uporabnikom, ne le stanovalcem Doma na Krasu. V okviru novih storitev bo deloval mobilni tim strokovnih delavcev, ki bo krožil med stanovanjskimi enotami in nudil podporo glede na potrebe. Na vseh treh območjih bodo vzpostavljene informativne pisarne, kjer se bo nudilo svetovanje in zagovorništvo, s ciljem zastopanja interesov ljudi z neenakovredno močjo v primerjavi z drugimi člani družbe, in ki bodo izvajale tudi aktivnosti dnevnega centra.

Ves čas trajanja projekta je pomembno ozaveščanje javnosti, rušenje stereotipov in predsodkov ter odpiranje prostora za pogovor o duševnih stiskah. V ta namen bomo organizirali številne dogodke, kot so posveti, okrogle mize in sosedska druženja. Spoznali nas boste lahko tudi na  večjih dogodkih v lokalni skupnosti.

»Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko.« – Peter Drucker